Barnhemmet

Barnhemmet

 

La Casa de la Madre y el Niño (La Casa) är ett privat barnhem beläget i de centrala delarna av Colombias huvudstad Bogotá. Barnhemmet grundades 1942 av Dona Maria Lopez Michelsen de Escobar och drivs numera av hennes dotter Barbara Escobar de Vargas. Barnhemmet är en stiftelse som finansierar sin verksamhet med främst privata donationer.

 

La Casa bedriver verksamhet både för blivande mödrar och för föräldralösa barn i olika åldrar. På mödrahemmet kan havande kvinnor vistas under graviditeten under förutsättning att de deltar i något av de utbildningsprogram som barnhemmet har utarbetat. Kvinnorna får ta med sig sina äldre barn till La Casa. Dessa får då tillgång till barnhemmets dagliga omsorg och verksamhet och till vanlig skolgång under den tid som modern vistas på mödrahemmet, därefter lämnar de La Casa tillsammans med sina mödrar.

 

Mödravården sker genom La Casas försorg men förlossningarna sker på ett av stadens större sjukhus. Mödrarna fattar de slutgiltiga besluten om adoption efter nedkomsten. Tidigast onsdagen efter att barnet fyllt en månad kan modern skriva under Consentimiento (dokumentet för överlämnande av ett barn). Därefter måste en lagstadgad tidsfrist om fem veckor löpa ut. Under denna tid kan modern ångra sig och hämta barnet. För att modern ska få skriva under Consentimiento måste hon ha korrekta identitetshandlingar. I fall där modern beslutar om adoption men saknar identitetshandlingar eller där ett barn har påträffats övergivet och blivit placerat på La Casa, sker en formell övergivandeförklaring. I dessa fall gäller olika tidsfrister samt att anhöriga ska ha efterlysts på ett lagstadgat sätt.

La Casa inväntar utgången av den aktuella tidsfristen innan de tilltänkta adoptivföräldrarna kontaktas. Dessa ska då inställa sig på barnhemmet för att ta emot sitt barn så snart som möjligt.

 

Förutom spädbarn födda inom barnhemmets försorg, finns också barn i andra åldrar på La Casa. Det är barn som har övergivits av sina familjer eller på annat sätt blivit föräldralösa. För dessa barn ombesörjer barnhemmet förutom daglig omvårdnad, läkarvård och eventuell skolgång, också de lagstadgade rutiner som skall fullföljas i varje adoptionsärende. I vissa fall kan barn komma att bo på barnhemmet för att så småningom återvända till återfunna släktingar, eller för att till slut få adoptivföräldrar. Vidare har den sociala myndigheten, ICBF, i Bogotá placerade barn på La Casa som kan förmedlas via ALC.

Förutom adoptioner inom Colombia arbetar Casa de la Madre y el Nino också med internationella adoptioner. Framför andra länder har barnhemmet valt att adoptera barn till Frankrike, Italien och Sverige.

 

De första barnen från La Casa kom till Sverige för mer än 30 år sedan och från mitten av 1980-talet fram till idag har drygt 300 barn adopterats från La Casa till Sverige.

Antalet ansökningar från hela världen är dock mycket stort och antalet barn tillgängliga för adoption begränsat. Barnhemmets princip om att hålla väntetiderna under två år medför att vissa familjer får avslag på sina ansökningar. La Casa och dess styrelse ser hellre att sökande går vidare och prövar andra adoptionsvägar för att få barn inom en rimlig tidsrymd än att många står i kö och väntar länge på ett barn från La Casa.

 

Styrelsen för La Casa prövar omsorgsfullt varje enskild förfrågan om adoption. Förutom ett antal generella regler om till exempel längd på äktenskapet och makarnas ålder, fattar styrelsen också sina beslut på grundval av det sammanlagda personliga intryck som framkommer av socialnämndens utredning, rekommendationsbrev och de andra dokumenten som alltid ingår i en ansökan. Ett första avslag kan i vissa fall och efter kompletteringar, ändras till ett bifall. Det är alltid svårt för ALC att förutsäga vilka par som verkligen ska få bifall på sin ansökan om ett barn från La Casa.

De familjer som accepteras och får adoptera ett barn från La Casa och där adoptionen har genomförts och fullföljts, kan senare ansöka om ett syskon. Barnhemmet brukar fatta beslutet att det är till godo för alla barn att få leva med syskon.

 

De som får barn från La Casa måste vara beredda att skriva på ett kontrakt som upprättas vid omhändertagandet av barnet. I kontraktet förbinder sig föräldrarna att rapportera om att adoptionsprocessen har avslutats och barnet blivit svensk medborgare, samt se till att uppföljningsrapporterna från den svenska socialsekreteraren blir korrekt utförda och tillsända barnhemmet. Föräldrarna förbinder sig också i kontraktet att snarast efter hemkomsten döpa barnet.

Efter det att den juridiska adoptionsproceduren är avslutad i såväl Colombia som i barnets nya hemland förväntas också alla adoptivföräldrar hålla regelbunden kontakt; skicka fotografier och brevväxla med barnhemmet under barnets hela uppväxttid.

 

Personalen på barnhemmet arkiverar numera all information och ger också god hjälp till de myndiga adopterade som vill återvända till Colombia för att återse sitt ursprungsland eller för att se egna dokument, i de fall där sådana finns.

 

Colombia har ratificerat Haag-konventionens skrivelse om internationella adoptioner.

 

Copyright @ All Rights Reserved